کدام گزینه با عبارت «کلُّ اناءِ یَتَرشّحُ بما فیه» قرابت دارد؟

گزینه یک

دو صد بار اگر مس به آتش درون
گدازی از او زر نیاید برون

گزینه دو

صحبت نیکان بود اکسیر ناقص‌طینتان
می‌شود یاقوت در پیمانۀ گل، ژاله‌ها

گزینه سه

چگونه کاسۀ پر زهر مرگ را نوشند
جماعتی که بدآموز نعمت و نازند

گزینه چهار

ما خصم را به روز تواضع کنیم دوست بیرون برد ز تیر کجی را کمان ما

گزینه 1

مفهوم عبارت سؤال با بیت گزینۀ «1» مشترک است. (هرکس به ذات خود عمل می‌کند.) بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: بدان از خوبان تأثیر می‌پذیرند. گزینۀ «3»: مرگ بر آنان‌که در ناز و نعمت زیسته‌اند سخت و ناگوار است. گزینۀ «4»: انسان‌های بد از انسان‌های خوب تأثیر می‌پذیرند. (هم مفهوم با گزینۀ 2)

به بالای صفحه بردن