کدام گزینه به‌ترتیب نشانگر آرایه‌های «تشبیه، استعاره، تلمیح، جناس» است؟ الف) من نمی‌یابم مجال ای دوستان گرچه دارد او جمالی بس جمیل ب) از سرم آن باد نخوت رفت و آن حقد و حسادت دیگرم بانوی عفت رو گرفت از خودنمایی ج) گر تشنه‌لب از چشمۀ حیوان به درآیی جان می‌دهم از حسرت دیدار تو چون صبح د) نبرد از چشم سوزن قرب عیسی عیب کوری را محال است از جواهر سرمه بدگوهر شود بینا

گزینه یک

الف، ب، ج، د

گزینه دو

ب، د، ج، الف

گزینه سه

الف، ب، د، ج

گزینه چهار

الف، د، ب، ج

گزینه 2

تشبیه: بیت «ب»: «باد نخوت» و «بانوی عفت» استعاره: بیت «د»: ترکیب «چشم سوزن» استعاره و تشخیص دارد. تلمیح: بیت «ج»: چشمۀ حیوان تلمیح به داستان خضر نبی دارد. جناس: بیت «الف»: در جمال و جمیل جناس ناهمسان وجود دارد.

به بالای صفحه بردن