کدام گزینه به شیوۀ بلاغی نوشته‌ شده‌ است؟

گزینه یک

مطمئناً غزل شهریار از بهترین انواع شعرغنایی امروز به‌ شمار می‌رود.

گزینه دو

شعر او آمیزه‌ای از شعر و عشق و لطافت و شیرینی است.

گزینه سه

هنر خوش‌نویسی را نیز او هم‌‌چون شعر و موسیقی خوب می‌دانست.

گزینه چهار

شهریار در میان شاعران سنت‌گرا زبانی نرم و بیانی گرم و صمیمی دارد.

گزینه 3

خُب، کدام گزینه با نهاد یا قید شروع نشده‌است؟ بله، گزینۀ سوم. «هنر خوش‌نویسی» مفعول این جمله است و در شیوۀ عادی جمله‌ها با نهاد یا قید شروع می‌شوند نه مفعول. بااین‌حال، این موضوع کافی نیست تا جمله‌ای از حالت عادی به حالت بلاغی درآید؛ زیرا اگر در جمله نهاد حذف شده‌ باشد، طبیعی است که جمله با مفعول شروع شود! اما در جملۀ گزینۀ سوم نهاد حذف نشده‌ است؛ حالا می‌توان گفت که این جمله از حالت عادی خارج‌ شده زیرا در حالت عادی ابتدا نهاد می‌آید و سپس مفعول: **‌** .می‌دانست–––––––فعلخوب––––قید چگونگیشعر و موسیقی–––––––––––متمم اختیاریرا نیز هم‌چونهنر خوش‌نویسی––––––––––––مفعولاو––نهاد:حالت عادی.می‌دانست_فعلخوب_قید چگونگیشعر و موسیقی_متمم اختیاریرا نیز هم‌چونهنر خوش‌نویسی_مفعولاو_نهاد:حالت عادی حالت عادی: هنر خوش‌نویسی را نیز هم‌چون شعر و موسیقی خوب می‌دانست. (فقط نهاد حذف‌شده) .هم‌چون شعر و موسیقی خوب می‌دانستاو––نهادرا نیز هنر خوش‌نویسی––––––––––––مفعول:حالت بلاغی.هم‌چون شعر و موسیقی خوب می‌دانستاو_نهادرا نیز هنر خوش‌نویسی_مفعول:حالت بلاغی

به بالای صفحه بردن