کدام گزینه به مفهومی متفاوت اشاره دارد؟

گزینه یک

غم و شادی برِ عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست

گزینه دو

از دوست به یادگار دردی دارم آن درد به صدهزار درمان ندهم

گزینه سه

غمم این است که چون ماه نو انگشت‌نمایی ور نه غم نیست که در عشق تو رسوای جهانم

گزینه چهار

ای غمت خوش‌تر ز شادیّ کسان از غم خود هردمم شادی رسان

گزینه 3

مفهوم بیت، اندوه خوردن عاشق از روی غیرت است و غم مفهوم منفی دارد ولی در گزینه‌های دیگر شادی کردن بر غم عشق است.

به بالای صفحه بردن