کدام گزینه به مفهوم بیت «آب عدل و دست احسان شوید از روی زمین / چرک ظلم این عوانان را به یک صابون عدل» نزدیک است؟

گزینه یک

زین کاروان‌سرای بسی کاروان گذشت
ناچار کاروان شما نیز بگذرد

گزینه دو

چون داد عادلان به جهان بر بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

گزینه سه

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن
تأثیر اختران شما نیز بگذرد

گزینه چهار

بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت هم بر چراغ‌دان شما نیز بگذرد

گزینه 2

گزینه‌های دیگر به ناپایداری قدرت، رونق و بخت اشاره دارد ولی گزینه‌ی «2» به ناپایداری ظلم وستم اشاره دارد که به صورت سوال نزدیک است.

به بالای صفحه بردن