کدام گزینه به مفهوم «رزاق بودن خداوند» اشاره دارد؟

گزینه یک

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان از قامت رعنا تو بینم

گزینه دو

چو در وقت بهار آیی پدیدار
حقیقت پرده‌برداری ز رخسار

گزینه سه

ز صُنعش آدم از گل رخ نموده
ز وی هر لحظه صد پاسخ شنوده

گزینه چهار

مهیّا کنِ روزی مار و مور وگر چند بی‌دست و پایند و زور

گزینه 4

بررسی همۀ گزینه‌ها: گزینۀ «1»: خدا در همه جا هست. گزینۀ «2»: تجلی خداوند در همۀ پدیده‌ها گزینۀ «3»: آفرینش انسان از گِل

به بالای صفحه بردن