کدام گزینه به مفهوم «محاسبۀ نفس پیش از مرگ» اشاره دارد؟

گزینه یک

نوشته دست زمانه بر او به خط قضا
حساب دولت و اقبال تا به روز حساب

گزینه دو

حساب ملک جهان گرچه زیر حلقۀ اوست
برون شدست هنرهای او ز حد و حساب

گزینه سه

حساب دانش او را کرانه پیدا نیست
اگرچه ملک زمین را به دست اوست حساب

گزینه چهار

حسابِ کردۀ خود کن حساب در چه کنی که ماند از پس و روز حساب در پیش است

گزینه 4

مفهوم بیت محاسبۀ اعمال پیش از مرگ است.

به بالای صفحه بردن