کدام گزینه به نقش دستوری قسمت مشخّص شده اشاره دارد؟ «خدمت بزرگی است، آنها را از ذهن‌ها و حافظه‌ها بیرون کشیدن و به قلم و هنر و نمایش سپردن.»

گزینه یک

نهاد

گزینه دو

مفعول

گزینه سه

مسند

گزینه چهار

متمّم

گزینه 3

به بالای صفحه بردن