کدام گزینه توصیف متفاوتی از طوطی است؟

گزینه یک

بود بقّالي و وي را طوطیي
خوش نوايي، سبز گويا طوطیي

گزینه دو

در دكان بودي نگهبان دكان
نكته گفتي با همه سوداگران

گزینه سه

طوطی‌ای کاید ز وحی آواز او
پیش از آغاز وجود آغاز او

گزینه چهار

در خطاب آدمي ناطق بدي در نواي طوطیان حاذق بدي

گزینه 3

در سایر گزینه‌ها طوطی به‌عنوان یک پرندۀ زیبا و ماهر و خوش‌صدا توصیف شده ولی در گزینۀ «3» به‌عنوان نمادی از روح انسان که صدایش از وحی می‌آید و آفرینش ازلی دارد.

به بالای صفحه بردن