کدام گزینه توضیح مقابل با بیت خود مطابقت کم‌تری دارد؟

گزینه یک

بدو روی بنمود و گفت: اي دلیر میان دلیران به كردار شیر (دلیر = سهراب)

گزینه دو

بدانست كاويخت گردآفريد مر آن را جز از چاره، درمان نديد (جنگ به جای نیرنگ)

گزینه سه

نیامد به دامم به سانِ تو گور ز چنگم رهايی نیابی؛ مشور (گور = گردآفرید)

گزینه چهار

دو لشكر، نظاره برين جنگ ما برين گرز و شمشیر و آهنگ ما (مخاطب بیت = سهراب)

گزینه 2

نیرنگ به جای جنگ

به بالای صفحه بردن