کدام گزینه جای خالی بیت زیر را پر می‌کند؟ «خود .................. در جهان چون شمس نیست شمس جان .................. کش امس نیست»

گزینه یک

قریبی – باغیی

گزینه دو

غریبی – باقیی

گزینه سه

قریبی – باقیی

گزینه چهار

غریبی – باغیی

گزینه 2

باتوجه به معنای بیت واژه‌های این گزینه درست است: بیگانه و ناشناخته‌ای چون شمس‌الدین در جهان نیست و جان ماندگاری است که فنا و نابودی ندارد.

به بالای صفحه بردن