کدام گزینه حسن تعلیل دارد؟‌

گزینه یک

خجلت بی ثمری قد مرا کرده دو تا شاخ هر چند خم از جوش ثمر می‌گردد

گزینه دو

صد جوی آب بسته‌ام از دیده بر کنار بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت

گزینه سه

منم عیسی خوش‌خنده که شد عالم به من زنده ولی نسبت ز حق دارم من از مریم نمی‌دارم

گزینه چهار

ما به حور و روضۀ رضوان نداریم التفات زان که مجلس روضۀ رضوان و شاهد حور ماست

گزینه 3

در این گزینه شاعر خود را به حضرت عیسی تشبیه کرده و دارای دم مسیحایی می‌داند و می‌گوید که علت زنده شدن عالم من هستم که این یک دلیل غیرواقعی و ادبی است. بر خلاف سه گزینه دیگر. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ 1: از خجالت بی‌ثمر بودن قد من دو تا شده است بر خلاف درختان که از زیادی ثمر قدشان دو تا می‌شود. گزینۀ 2: گریۀ بسیار می‌کنم تا مهر خود را در دل معشوق بکارم. گزینۀ 4: ما به حوری و بهشت توجهی نداریم زیرا مجلس و شاهد خودمان مانند آن دو هستند.

به بالای صفحه بردن