کدام گزینه دارای غلط املایی است؟

گزینه یک

در این خرابه همانا عمارتی که کنی غرض نه حظّ خود آسودگی خلق خداست

گزینه دو

قضا را به دست لطیفی فتاد به گفتار نغزش دل و هوش داد

گزینه سه

هزار نقش نگارد ز خط ریحانی
به باغ ملک ز شاخ عمل به عمر دراز

گزینه چهار

از تیغ نور‌افزای تو، وز رخش صور آوای تو بر گرز طورآسای تو، نور تجلّی ریخته

گزینه 3

صورت درست کلمه «امل» است. بررسی گزینه‌ها: گزینۀ «1»: در اینجا «غرض» به معنی نیّت و هدف است. واژه‌های مهم املایی: عمارت: آبادی، بنا کردن / حظ: بهره، نصیب گزینۀ «2»: نادرستی املایی ندارد. قضا را: از قضا، اتفاقاً / گفتار نغز: سخن و بیان دلنشین گزینۀ «4»: رخش صورآوا: اسبی که صدایش به اندازۀ صور قیامت مهیب است.

به بالای صفحه بردن