کدام گزینه دارای واژه‌ای با معنای غلط است؟

گزینه یک

مولع: آزمند / قرابت: خویشی / صبا: باد بهاری

گزینه دو

ورطه: مهلکه / فضل: توجه / هنگامه: شلوغی

گزینه سه

حاضم: محتاط / تناور: فربه / شکن: پیچ‌وخم زلف

گزینه چهار

ضامن: ضمانت کننده / گلبن: بیخ بوتۀ گل / تیزپا: تندرو

گزینه 3

حازم به معنای محتاط است نه حاضم.

به بالای صفحه بردن