کدام گزینه درباره‌ی « اسرارالتوحید» درست است؟

گزینه یک

اثری از ابوسعید ابی الخیر است.

گزینه دو

نثر مصنوع و متکلف دارد.

گزینه سه

نوشته‌ی محمدبن منور است.

گزینه چهار

نثر مسجّع دارد.

گزینه 3

اسرار التوحید از محمّد بن منوّر است.

به بالای صفحه بردن