کدام گزینه در حوزۀ ادبیات تعلیمی می‌گنجد؟

گزینه یک

ما را ز منع عقل مترسان و می بیار کان شحنه در ولایت ما هیچ‌کاره نیست

گزینه دو

نه پادشه منادی زده‌ست می نخورید بیا که چشم و دهان تو مست و میگون است

گزینه سه

بغداد حسن را که تو در وی خلیفه‌ای جاریست ز آب دیدۀ ما بر کنار شط

گزینه چهار

بر آنچه می‌گذرد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد

گزینه 4

سه بیت دیگر مستانه، عاشقانه و پرسوز‌و‌گداز هستند و در حوزۀ ادبیات غنایی می‌گنجند.

به بالای صفحه بردن