کدام گزینه «غفلت از نشانه‌های وجود خداوند» را نکوهش می‌کند؟

گزینه یک

دلِ هر ذرّه‌ای که بشکافی
آفتابیش در میان بینی

گزینه دو

چشم دل باز کن که جان بینی
آنچه نادیدنی است آن بینی

گزینه سه

شمع جویی و آفتاب بلند
روز بس روشن و تو در شب تار

گزینه چهار

شود آسان ز عشق کاری چند که بود نزد عقل بس دشوار

گزینه 3

مفهوم همۀ گزینه‌ها: گزینۀ «1»: تجلی حق در موجودات گزینۀ «2»: دعوت به بصیرت گزینۀ «3»: نکوهش غفلت کردن از نشانه‌های وجود خدا گزینۀ «4»: تقابل عقل و عشق

به بالای صفحه بردن