کدام گزینه غلط املایی دارد؟

گزینه یک

برای جسم، خریدیم زیور پندار برای روح، بریدیم جامۀ خذلان

گزینه دو

غرض كرشمۀ حسن است ورنه حاجت نيست
جمالِ دولتِ محمود را به زلفِ ایاز

گزینه سه

سر ز قیدت نکشد با تو چون آموخت کمال مرغ معلوف گرفتار ز دست‌آموزی است

گزینه چهار

لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی

گزینه 3

املای صحیح کلمۀ «مألوف» است.

به بالای صفحه بردن