کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

گزینه یک

همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل خروشان دل خاک در زیر نعل

گزینه دو

تهمتن چنین داد پاسخ بدوی که ای بیهوده مرد پرخاش جوی

گزینه سه

کشانی بدو گفت با تو صلیح نبینم همی جز فسوس مزیح

گزینه چهار

برآهیخت رهام با گرز گران غمی شد ز پیکار است سران

گزینه 3

صلیح ← سلیح

به بالای صفحه بردن