کدام گزینه فاقد واژۀ دوتلفظی است؟

گزینه یک

جاودان خدمت کنند آن چشم سحرآمیز را
زنگیان سجده برند آن زلف جان‌آویز را

گزینه دو

آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند

گزینه سه

زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت
ناچار کاروان شما نیز بگذرد

گزینه چهار

به باغ عشق مرغانند سوی بی‌سویی پرّان من ایشان را سلیمانم ولی خاتم نمی‌دارم

گزینه 4

دوتلفظی‌های دیگر گزینه‌ها: گزینۀ 1: جاودان/ گزینۀ 2: آسمان/ گزینۀ 3: کاروان.

به بالای صفحه بردن