کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

گوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوست صاحب خبر بیامد و من بی‌خبر شدم

گزینه دو

دیدم دهنی و رفتم از هوش دیدی که به هیچ مرده بودم!؟

گزینه سه

از در درآمدی و من از خود به در شدم گویی کز این جهان به جهان دگر شدم

گزینه چهار

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

گزینه 4

مفهوم بیت بی‌قراری از مشاهده‌ی زیبایی - معشوق است. و گزینه‌های دیگر بی‌هوشی از دیدن معشوق است.

به بالای صفحه بردن