کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

ای هنرها نهاده بر کف دست عیب‌ها برگرفته زیر بغل

گزینه دو

خرد باید اندر سر مرد و مغز نباید مرا چون تو دستار نغز

گزینه سه

ز عیب پیش پا افتاده‌ی خود نیستی واقف که چون طاووس از غفلت نظر بر بال و پر داری

گزینه چهار

چون شیر به خود سپه‌شکن باش فرزند خصال خویشتن باش

گزینه 4

گزینه‌های 1، 2 و 3 اشاره به پرهیز از ظاهرسازی دارد ولی گزینۀ 4 اشاره به این دارد که اصل و نسب اهمیتی ندارد.

به بالای صفحه بردن