کدام گزینه مسجع نیست؟

گزینه یک

در آتش مشتاقی هم جمعم و هم شمعم
هم دودم و هم نورم هم جمع و پریشانم

گزینه دو

دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او
نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند

گزینه سه

من ز سلام گرم او آب شدم ز شرم او
وز سخنان نرم او آب شوند سنگ‌ها

گزینه چهار

ربع از دلم پر خون کنم اطلال را جیحون کنم خاک دمن گلگون کنم از آب چشم خویشتن

گزینه 1

سجع در شعر یا قافیۀ درونی باید به صورت دو به دو در نیم‌بیت قرار بگیرد و در این بیت در مصراع یک این اتفاق نیفتاده است و سجع پراکنده است.

به بالای صفحه بردن