کدام گزینه معنی واژه نسیان است؟

گزینه یک

فراموشی

گزینه دو

دو‌رویی

گزینه سه

سرکشی

گزینه چهار

اتفاق بد

گزینه 1

نسیان: فراموشی

به بالای صفحه بردن