کدام گزینه مفهوم متفاوتی رابیان می‌کند؟

گزینه یک

این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

گزینه دو

چون دادِ عادلان به جهان در بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

گزینه سه

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

گزینه چهار

باد خزان نکبت ایّام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

گزینه 3

سایر گزینه‌ها به ناپایداری روزگار اشاره دارد ولی گزینه‌ی «3» مستقیم، به «قطعی بودن مرگ» اشاره کرده‌است.

به بالای صفحه بردن