کدام گزینه مفهوم نهایی سخن شیخ به «زاهد» در عبارت زیر است؟ «شیخ گفت: ای زاهد، ما موشی در جعبه به تو دادیم و تو نتوانستی آن را پنهان نگهداری؛ اگر راز خدا را به تو بگویم چگونه می‌توانی نگهداری؟»

گزینه یک

ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود وین راز سربه‌مهر به عالم سمر شود

گزینه دو

ز چشمم لعل رمّانی چو می‌خندند می‌بارند
ز رویم راز پنهانی چو می‌بینند می‌خوانند

گزینه سه

درون دلت شهربند(زندانی) است راز
نگر تا نبیند در شهر باز

گزینه چهار

صوفی از پرتو می ‌راز نهانی دانست گوهر هرکس از این لعل توانی دانست

گزینه 3

مفهوم بیت دعوت به راز داری است که مناسب زاهد داستان است که راز را آشکار کرده ‌بود. گزینه‌های دیگر از افشای راز سخن گفته‌اند.

به بالای صفحه بردن