کدام گزینه می‌تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه‌های زیر باشد؟ «شِبه، بعینه، بسنده، وَیله، فراز آمدن، گبر»

گزینه یک

نظیر، شایسته، زره، دلاور

گزینه دو

مانند، کافی، ناله، کم‌عقلی

گزینه سه

عیناً، آراسته، حصار، نوعی لباس جنگی

گزینه چهار

مانند، کامل، نزدیک‌آمدن، خفتان

گزینه 4

(شایسته و دلاور)، (کم‌عقلی) و (آراسته و حصار) معانی‌ای هستند که در گزینه‌های «1 و 2 و 3 » آمده‌اند ولی واژۀ متناسب با آن در صورت سوال نیست. بیشترین معانی مناسب با واژه‌های صورت سؤال در گزینۀ «4» آمده است. شبه: بعینه، مانند/ بسنده: کامل/ فراز آمدن: نزدیک آمدن/ گبر: خفتان

به بالای صفحه بردن