کدام گزینه می‌تواند معنای مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه‌های زیر باشد؟ «بدسگال، عنود، تیمار، دلّاک، دوده، خیره، بردمیدن»

گزینه یک

بداندیش، اندیشه، برگردانیدن، متحیّر

گزینه دو

دشمن و بدخواه، خدمت، خاندان، خروشیدن

گزینه سه

بدبختی، غمخواری، طایفه، برگردانیدن

گزینه چهار

بدخواه، مهیب، کیسه‌کش حمام، سرگشته

گزینه 2

معانی واژگان صورت سؤال به‌ترتیب: بدسگال: بداندیش، بدخواه / عنود: ستیزه‌کار، دشمن و بدخواه / تیمار: غم، اندیشه، خدمت / دلّاک: کیسه‌کش حمام، مشت‌ومال‌دهنده / دوده: دودمان، خاندان، طایفه / خیره: بیهوده، حیران، فرومانده، سرگشته / بردمیدن: خروشیدن، برخاستن

به بالای صفحه بردن