کدام گزینه نادرست است؟

گزینه یک

سیاست‌نامه نوشتۀ خواجه نصیرالدین توسی است.

گزینه دو

گوشوارۀ عرش مجموعه اشعار آیینی سیدعلی موسوی گرمارودی است.

گزینه سه

عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر نویسندۀ قابوس‌نامه است.

گزینه چهار

کلیله و دمنه توسط نصرالله منشی ترجمه شد.

گزینه 1

پاسخ گزینۀ یک است زیرا سیاست‌نامه برای خواجه نظام الملک توسی است.

به بالای صفحه بردن