کدام گزینه همۀ کلمات هم‌خانواده هستند؟

گزینه یک

افسر - افسار - مفسر

گزینه دو

دما - دمیدن - دمان

گزینه سه

سنان - سنن - سنین

گزینه چهار

نظاره - منظره - ناظر

گزینه 4

گزینۀ اول: هیچ‌کدام از واژگان هم‌خانواده نیستند، گزینۀ دو: «دما» با سایر واژگان هم‌خانواده نیست. گزینۀ سه سنان با سایر واژگان هم‌خانواده نیست.

به بالای صفحه بردن