کدام گزینه هم‌خانوادۀ کلمۀ «غنا» نیست؟

گزینه یک

غنائم

گزینه دو

اغنیا

گزینه سه

استغنا

گزینه چهار

مستغنی

گزینه 1

_غنائم_ با _غنیمت_ هم‌خانواده است.

به بالای صفحه بردن