کدام گزینه هم‌معنای «ایاک نعبد و ایاک نستعین» است؟

گزینه یک

تیمم باطل است آنجا که آب است.

گزینه دو

هر که بامش بیش برفش بیشتر.

گزینه سه

کاچی بهتر از هیچی.

گزینه چهار

بالا آنجاست که بزرگ نشسته باشد.

گزینه 1

تنها تو را می‌پرستیم و از تو یاری می‌جوییم: تیمم باطل است آنجا که آب است یعنی تا آب هست چرا باید تیمم کرد؟ حال جایی که خدا هست چرا باید غیر از خدا را پرستید و از غیر خدا یاری جست؟

به بالای صفحه بردن