کدام یک از واژه‌های زیر جزء اصطلاحات نقاشی نیست؟

گزینه یک

بیرنگ

گزینه دو

اسلیمی

گزینه سه

گرته

گزینه چهار

غارب

گزینه 4

«غارب» اندام حیوان است که معنای آن «میان دو کتف» است که اصطلاح نقّاشی نیست.

به بالای صفحه بردن