کدام یک از گزینه‌های زیر با بیت «الهی فضل خود را یار ما کن / ز رحمت یک نظر در کار ما کن» ارتباط معنایی ندارد؟

گزینه یک

بر طاعت و خیر خود نباید نگریست در رحمت و فضل او نگه باید کرد

گزینه دو

تو امید منی اندر صراطم به فضل خویشتن بخشی نجاتم

گزینه سه

فرو‌ماندگان را به رحمت قریب تضرع کنان را به دعوت مُجیب

گزینه چهار

منم حیران و سرگردانِ ذاتت فرو مانده به دریای صفاتت

گزینه 4

گزینه‌های 1 و 2 و 3 با صورت سؤال که می‌فرماید: خداوندا از روی لطف و رحمت بی‌منتهایت به ما توجه ویژه‌ای داشته باش کاملاً هم‌سو و مرتبط هستند، اما با دقت در گزینۀ 4 متوجه می‌شویم که شاعر در این بیت از عجز و درماندگی‌اش در مورد توصیف خداوند سخن به میان آورده است.

به بالای صفحه بردن