کدام یک از گزینه‌های زیر با بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها» قرابت معنایی ندارد؟

گزینه یک

ناز پرورد تنعّم نبرد راه به دوست
عاشقی شیوۀ رندانِ بلاکش باشد

گزینه دو

مکن ملامت رندان و ذکر بدنامی که هرچه پیشِ تو ننگ است پیشِ ما نام است

گزینه سه

اگر تو جور کنی رأی ما دگر نشود هزار شکر بگوییم هر جفایی را

گزینه چهار

گر من از خار بترسم نبرم دامن گل کام در کام نهنگ است بباید طلبید

گزینه 2

گزینه‌های 1و3و4 و بیت صورتِ سؤال مفهوم مشترکِ تحمّل رنج‌ها و سختی‌های راهِ عشق را مطرح می‌کنند اما در گزینۀ 2 شاعر خطاب به سرزنشگرانِ عاشقان که عاشقی را بیهوده و باعث بدنامی می‌دانند می‌گوید راهِ عاشقان با شما متفاوت است و عشق برخلافِ رأی و نظر شما باعث سربلندی و پیروزی است. * نکته: در این سؤال ممکن است نظر شما بر گزینۀ 1 هم نزدیک باشد اما با دقت بیشتری متوجه خواهید شد که مفهوم گزینۀ 3 نسبت به بیت سؤال قرابت خاصی ندارد.

به بالای صفحه بردن