کدام یک از گزینه‌های زیر به‌معنای «نشان دادن نهایت شور و اشتیاق» است؟‌

گزینه یک

نعره زدن

گزینه دو

جامه دریدن

گزینه سه

بی‌خویشتن شدن

گزینه چهار

عهد شکستن

گزینه 2

نمایش نهایت شور و شوق در گزینۀ 2 آمده است.

به بالای صفحه بردن