کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد «ادبیات پایداری» صحیح نیست؟

گزینه یک

ستایش آزادی و آزادی‌خواهی

گزینه دو

انعکاس عواطف انسانی و آرزوهای شاعر

گزینه سه

انعکاس فریاد مظلومیت آزادی‌خواهان

گزینه چهار

خوانندگان متونِ ادبی از ادبیات پایداری با عنوان «ادب مقاومت» هم یاد می‌کنند.

گزینه 2

بیان احساسات، عواطف انسانی و ذکر امید و آرزوهای شاعرانه در حوزۀ ادب غنایی می‌گنجد.

به بالای صفحه بردن