«کسی که با لباس مخصوص برای تحقیق در باب موضوعی در دریا فرو می‌رود» چه نام دارد؟

گزینه یک

غوّاص

گزینه دو

مشّاطه

گزینه سه

رزّاز

گزینه چهار

بحری

گزینه 1

«غوّاص» پاسخ صحیح این سؤال است.

به بالای صفحه بردن