کلمۀ «بازاری» در کدام بیت متفاوت با سایرین است؟

گزینه یک

چون من گدای بی‌نشان مشکل بود یاری چنان سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند

گزینه دو

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کاین شاهد بازاری وان پرده‌نشین باشد

گزینه سه

به آزار از درم راندی و رفتی از برم اکنون
طمع دارم که بازآیی و ما را نیز بازاری

گزینه چهار

بی‌ترازو هیچ بازاری ندیدم در جهان جمله موزونند عالم نبودش میزان چرا

گزینه 3

«بازاری» در این بیت به معنای «مرا باز آوری» است و با «بازاری» در سایر ابیات متفاوت است.

به بالای صفحه بردن