«گوشه‌ای دور از مردم» معنای کدام واژه است؟

گزینه یک

بیتوته

گزینه دو

بیغوله

گزینه سه

عزلت

گزینه چهار

قیلوله

گزینه 2

در گزینۀ «3» اگر «کُنج عزلت» بود پاسخی مناسب برای تست می‌شد اما «عزلت» به معنای تنهایی است. بقیۀ گزینه‌ها پرت هستند.

به بالای صفحه بردن