یکی از آرایه‌های مقابل کدام گزینه درست نیست؟

گزینه یک

عجب نیست از گل که خندد به سروی / که در این چمن پای در گل نشیند (کنایه، استعاره)

گزینه دو

‌خوش آن کز گریه بودی گرد من دریا و بر حالم / ‌زدندی قهقهه آن نازنین کبکان ز ساحل‌ها (اغراق، استعاره)

گزینه سه

دم حافظ بَرَد از دل، غم دیرینه «حزین» / ‌ای صبا نکهتی از خاک ره یار، بیار (واج‌آرایی، تضمین)

گزینه چهار

از شرم قدت سرو فرومانده به یک جای / وز رشک رخت ماه فتاده به تکاپوی (شخصیت‌بخشی، حس‌آمیزی)

گزینه 4

شخصیت‌بخشی برای ماه و سرو بارز است، اما فاقد حس‌آمیزی است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: خندیدن گل استعاره از نوع تشخیص است/ پای در گل بودن کنایه از گرفتار و اسیر بودن است. گزینۀ «2»: از گریه، دریا گرد من درست می‌شد: اغراق / «کبکان» استعاره از «زیبارویان» گزینۀ «3»: واج‌آرایی «ر» و «د» / مصراع دوم تضمین شعر حافظ است که حزین لاهیجانی از آن استفاده کرده است.

به بالای صفحه بردن