یکی از اعتقادات گذشتگان تأثیر آسمان و ستارگان بر سرنوشت بشر بوده است. این اعتقاد در کدام یک از گزینه‌های زیر دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

هر نیمه شب آسمان ستوه آید

گزینه دو

تأثیر اختران شما نیز بگذرد

گزینه سه

خورده قسم اختران به پاداشم

گزینه چهار

بسته کمر آسمان به پیکارم

گزینه 1

در گزینه‌های 2 و 3 و 4 شاعران دلیل اتفاقات و وقایع پیش آمده و پس آینده را در آسمان و نحوۀ قرار گرفتن ستارگان جستجو می‌کنند.

به بالای صفحه بردن