یکی از ویژگی‌های سبکی شاهنامه آوردن دو حرف اضافه برای یک متمم است. این ویژگی در کدام یک از گزینه‌های زیر دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

یکی تیر زد بر بر اسب اوی

گزینه دو

به رستم بر آنگه ببارید تیر

گزینه سه

همیشه به جنگ اندرون نامدار

گزینه چهار

بگیر و به گیسویِ او بر بدوز

گزینه 1

در گزینۀ «1» این ویژگی دیده نمی‌شود. در بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2» : _به_ _رستم_ _بر _ حرف‌اضافه متمم حرف‌اضافه گزینۀ «3» : _به_ _جنگ_ _اندرون_ حرف‌اضافه متمم حرف‌اضافه _‌_ گزینۀ «4» : _به_ _گیسویِ_ او _بر _ حرف‌اضافه متمم حرف‌اضافه

به بالای صفحه بردن