‌بیت زیر را کدام واژه پُر می‌کند؟ «یکی شب به خواب آن‌چنان دیدمش که چون غنچه در .................. پیچیدمش»

گزینه یک

آسمان

گزینه دو

خرقه

گزینه سه

زهی

گزینه چهار

‌طرْف

گزینه 2

خرقه: نوعی لباس درویشان زهی: احسنت، آفرین طرْف: سمت، سو

به بالای صفحه بردن